facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
ul. Krotoszyńska 121 63-430
Odolanów tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

Rywalizacja adeptów stolarstwa

„Najsprawniejszy w zawodzie – stolarz”

3Dnia 03.03.2021 roku został rozstrzygnięty w HP 15-2 w Krotoszynie konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie 2021” w kategorii stolarz. Brali w nim udział tegoroczni absolwenci szkół branżowych współpracujących z naszym hufcem. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów stolarzy z klas 3cich z naszej jednostki. Ważne było również wyłonienie dwójki najlepszych z nich, którzy będą reprezentowali Hufiec Pracy 15-2 na etapie wojewódzkim. Konkurs przeprowadzono dwuetapowo. Ze względu na niebezpieczeństwo epidemiczne, jakie panuje w całym kraju, żeby zmniejszyć wystąpienie potencjalnego zagrożenia przeprowadzono najpierw wśród uczestników poprzez opiekunów część teoretyczną w postaci testu, składającego się z 40 pytań. Pytania zostały tak skonstruowane, aby sprawdziły wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji zawodowych stolarza. Następnie najlepsza trójka zakwalifikowana została do przeprowadzenia już ostatecznej weryfikacji na poziomie hufcowym.

Czytaj więcej: Rywalizacja adeptów stolarstwa

Zawieszenie praktyk do 11.04.2021r.

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

Informacja znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Najsprawniejszy w zawodzie

Krotoszyn, dnia 12 marca 2021 r.
Najsprawniejszy w zawodzie – kucharz

Zwyciężczynią konkursu została Karolina Bargenda

KarolinaDnia 26.02.2021 roku uczestnicy Hufca Pracy 15-2 w Krotoszynie przystąpili do zmagań w ramach konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie 2021” w kategorii kucharz. Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone dla tegorocznych absolwentów szkół branżowych współpracujących z jednostką. Jak co roku, dzięki przychylności Pani Doroty Walczak, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie konkurs przeprowadzono w pracowni gastronomicznej tejże placówki pod czujnym okiem przewodniczącego komisji konkursowej Ryszarda Ziajki – instruktora praktycznej nauki zawodu. Konkurs miał na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności kucharzy – uczestników Hufca Pracy 15-2 w Krotoszynie, jak również wyłonić 2 najlepszych, którzy będą reprezentować jednostkę podczas etapu wojewódzkiego konkursu. Konkurs zorganizowano dwu etapowo, a dostosowując przebieg konkursu do panującej sytuacji pandemicznej, młodzież pracowała indywidualnie przy stanowiskach gastronomicznych. Po przywitaniu uczestników przez z-cę Komendanta Iwonę Łuczak i zapoznaniu ich z wszelkimi wymogami formalnymi i BHP uczestnicy napisali test sprawdzający poziom ich wiedzy teoretycznej z zakresu gastronomii.

Czytaj więcej: Najsprawniejszy w zawodzie

Kształcenie zdalne

Uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.
 
Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zajęcia na sali Pilawa od 16.11.br.

Zajęcia na sali ,,Pilawa", dla grup zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu odbywają się od dnia 16.11.2020 r. 

Strona 1 z 28

Wyszukaj na stronie