facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
ul. Krotoszyńska 121 63-430
Odolanów tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

Rekrutacja 2020/2021 informacje

 

Termin składania dokumentów

Wniosek

 Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA .

 Dokumentacja

Rekrutacja 2023/2024

 REKRUTACJA 2024/2025

strona1 2025

 • W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA (3 lata nauki) kształcenie odbywa się w klasie wielozawodowej.

 • Możliwa jest nauka każdego zawodu ujętego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, jeżeli kandydat ma zapewnioną praktykę u pracodawcy.

 • Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w wybranych przez siebie zakładach pracy, jako pracownicy młodociani.

 • Oferujemy pomoc w znalezienu miejsca praktyk.


 Ważne:

Szkoły branżowe są 2-stopniowe.

W branżowej szkole I stopnia kształcenie realizowane jest w zakresie jednej kwalifikacji. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzymuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia będzie mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyskuje wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika, a po przystąpieniu do matury i uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować naukę na studiach wyższych.

7n

Już dzisiaj zapraszamy do :

 • Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie

Szkoła Branżowa I stopnia w Odolanowie jest placówką oświatową, której nadrzędnym celem jest umożliwienie młodzieży solidne przygotowanie do wykonywania określonego zawodu.

Edukacja realizowana jest w klasach tzw. wielozawodowych, integrujących uczniów różnych zawodów. Nauka w tego typu klasach odbywa się na dwóch płaszczyznach: ogólnej i zawodowej.

Przygotowanie ogólne prowadzone jest przez kadrę pedagogiczną Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie. Uczniowie różnych zawodów wspólnie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnych, takich jak język polski, matematyka, język obcy (j. angielski, j. niemiecki), podstawy przedsiębiorczości, geografia, chemia, biologia, fizyka oraz informatyka.

Na płaszczyźnie przygotowania zawodowego uczniowie pracują niezależnie, nabywając umiejętności, odpowiednio do rodzaju zawodu.

5

 

Obecnie w Odolanowie  uczniowie kształcą się w następujących zawodach:

 • elektromechanik
 • tapicerślusarz
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci , instalacji i urządzeń sanitarnych
 • kamieniarz
 • murarz-tynkarz
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • cukiernik
 • kucharz
 • elektryk
 • lakiernik
 • blacharz samochodowy
 • piekarz
 • mechanik motocyklowy
 • rolnik
 • krawiec
 • cieśla

   8

 Teoretyczne przygotowanie zawodowe realizowane jest w postaci kursów zawodowych, prowadzonych przez wykwalifikowane ośrodki szkoleniowe. Każdy uczeń zobligowany jest do zaliczenia właściwego dla jego zawodu kursu. Kursy mają formę etapową. Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w wybranych przez siebie firmach, jako pracownicy młodociani. Wszelkie kwestie związane z zatrudnianiem pracowników młodocianych regulują przepisy Kodeksu Pracy.

9

Tutaj możesz skorzystać z listy pracodawców u których nasi uczniowie odbywają praktyki:

LISTA PRACODAWCÓW

  

 

Oferty pracodawców:

m-rol

dozamech szara 

 

 TERMINY SAKłADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH


Wniosek do pobrania: wniosek.pdf

 Zaświadczenie: zajęcia praktyczne.

 

 

kontakt

Gimnastyka i Parkour

FOM PL POSTER

Kartka na oceny - wzór

                                                                                                                              Odolanów,dnia .........................

 

 

W II półroczu roku szkolnego 2019/2020 za naukę praktycznego zawodu na stanowisku???????.???.. uczeń/uczennica???????????..

otrzymał/a następujące oceny:

Nauka zawodu:????????????..

Sprawowanie:?????????????

Kursy kl. I od 18.05-12.06.2020 r.

Witam,

        Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie informuje:

 1. 1.   CKZ w Krotoszynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty będzie realizować zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. 2.    Treści programowe będą przekazywane uczniom skierowanym na turnus dokształcający poprzez komunikatory, grupy społecznościowe, pocztę elektroniczną.
 3. 3.    W serwisie społecznościowym
 4. 4.    Uczniowie w pierwszym dniu turnusu, włączeni do danej grupy zawodowej otrzymają plan kursu, wykaz i dane kontaktowe do wykładowców oraz login i hasło do portalu, na którym będą dostępne opracowane zagadnienia z danego przedmiotu.
 5. 5.    Uczeń w dni szkole będzie zobowiązany zalogować się w grupie od godziny 8:00 do 10:00 i potwierdzić swoją gotowość do współpracy wpisem ?obecny?. Na podstawie aktywności w grupie będzie ustalana frekwencja na kursie.
 6. 6.    Wykładowcy będą wspierać uczniów poprzez konsultacje e-mailowe.
 7. 7.    Wykładowca w celu sprawdzenia wiedzy ucznia ma prawo jeden raz w tygodniu przygotować zadanie domowe, które uczeń będzie w wyznaczonym terminie wysyłał na wskazany mu uprzednio adres poczty elektronicznej wykładowcy. Za wykonanie zadań uczeń będzie otrzymywał oceny, na podstawie których będzie wystawiona ocena końcowa. Brak wykonania zadań, a tym samym brak ocen będzie skutkować klasyfikacji, równoznacznej z brakiem zaliczenia kursu.
 8. 8.    W grupach społecznościowych utworzonych na podstawie niniejszego zarządzenia, uczniowie komunikują się wyłącznie w związku z prowadzonymi zajęciami edukacyjnymi.
 9. 9.    Brak aktywności w grupie społecznościowej, o której mowa w ust. 5, będzie zgłaszana do Dyrekcji Szkoły, z której uczeń został skierowany i włączony do nauczania na odległość w CKZ.
 10. 10.  Administrator użytkownika Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie będzie zamieszczał za pośrednictwem komunikatora, w utworzonych grupach bieżące informacje, dotyczące organizacji nauki.

Bardzo prosimy o przekazanie powyższej informacji rodzicom oraz uczniom skierowanych na kurs w terminie od 18 maja 2020 do 12 czerwca 2020 w zawodach: Cieśla  I, Stolarz I, Tapicer  I, Przetwórca Mięsa I,Operator maszyn i urządzeń odlewniczych I, Elektronik  I, Ślusarz I (Milicz i Koźmin Wlkp) , Ogrodnik  I, Cukiernik  I, Sprzedawca  I, Fryzjer I, np. przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego.

Podkategorie

 • Sala gimnastyczna ,,Pilawa"

  W sprawie wynajmu sali gimnastycznej ,,Pilawa" prosi się o kontakt z sekretariatem szkoły BSIS tel. 62 733 13 31.

Wyszukaj na stronie