facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
ul. Krotoszyńska 121 63-430
Odolanów tel/fax (062) 733 13 31

Tradycje szkoły zawodowej sięgają lat 90-tych ubiegłego stulecia. Już wówczas szkoła przygotowywała uczniów do zawodów niezbędnych w gospodarczej działalności naszej gminy i gmin sąsiadujących.
Dzisiaj szkoła zawodowa liczy 160 uczniów. Mieści się w Odolanowie. Jej położenie geograficzne zapewnia ko-rzystne połączenia komunikacyjne.

Kształcenie w szkole zawodowej odbywa się na dwóch obszarach:
1. kształcenie ogólne, którego zadaniem jest ułatwienie uczniom odpowiedzialnego funkcjonowania w różnych obszarach życia społecznego,
2. kształcenie zawodowe, które jest oparte na pełnej realizacji podstaw programowych kształcenia w zawodzie szerokoprofilowanym na poziomie robotniczym (czeladniczym).Na kursach istnieje możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji.

 Szkoła posiada także możliwość zorganizowania prak-tyki oraz zapewnia praktykantom szkolenie w zakresie BHP na terenie szkoły.

Ponadto podnosimy poziom kulturowy naszej młodzieży organizując warsztaty dla przyszłych przedsiębiorców pod hasłem: ?Zostań przedsiębiorcą?. Zadanie to realizujemy poprzez motywowanie uczniów do podnoszenia wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Szkoła prowadzi również teoretyczno-zawodowe szkolenie młodocianych pracowników, stwarzając im moż-liwości dokształcania teoretycznego w formach kursowych, z udziałem finansowym państwa. Kurs kończy się egzaminem.
Najlepsi uczniowie naszej szkoły biorą udział w róż-nych konkursach przedmiotowych. Poza tym mamy możli-wość w ramach zajęć z technologii informacyjnej korzystać z nowoczesnej sali komputerowej, klasy multimedialnej, siłowni, boiska ,,Orlik?.
Po ukończeniu ZSZ absolwent może uzupełnić wy-kształcenie do poziomu średniego-w tutejszym budynku-kontynuując naukę od II klasy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
Organizujemy ?zielone szkoły?, wycieczki krajoznaw-cze, rajdy rowerowe. W szkole działa klub LOK.

Z dniem 01.09.2017 r. w wyniku reformy oświaty ZSZ stała się Branżową Szkołą I Stopnia w Odolanowie. 

Wyszukaj na stronie