facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
w Odolanowie
ul. Krotoszyńska 121
63-430 Odolanów
tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

Kursy w Krotoszynie od 27.04.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie informuje:
1. CKZ w Krotoszynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty będzie realizować zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Treści programowe będą przekazywane uczniom skierowanym na turnus dokształcający poprzez komunikatory, grupy społecznościowe, pocztę elektroniczną.

3. W serwisie społecznościowym Facebook został utworzony użytkownik Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie, którego uczeń zaprasza do znajomych, a następnie należy dołączyć do wybranej grupy zawodowej przez komunikator Messenger.
4. Uczniowie w pierwszym dniu turnusu, włączeni do danej grupy zawodowej otrzymają plan kursu, wykaz i dane kontaktowe do wykładowców oraz login i hasło do portalu, na którym będą dostępne opracowane zagadnienia z danego przedmiotu.
5. Uczeń w dni szkole będzie zobowiązany zalogować się w grupie od godziny 8:00 do 10:00 i potwierdzić swoją gotowość do współpracy wpisem „obecny”. Na podstawie aktywności w grupie będzie ustalana frekwencja na kursie.
6. Wykładowcy będą wspierać uczniów poprzez konsultacje e-mailowe.
7. Wykładowca w celu sprawdzenia wiedzy ucznia ma prawo jeden raz w tygodniu przygotować zadanie domowe, które uczeń będzie w wyznaczonym terminie wysyłał na wskazany mu uprzednio adres poczty elektronicznej wykładowcy. Za wykonanie zadań uczeń będzie otrzymywał oceny, na podstawie których będzie wystawiona ocena końcowa. Brak wykonania zadań, a tym samym brak ocen będzie skutkować klasyfikacji, równoznacznej z brakiem zaliczenia kursu.
8. W grupach społecznościowych utworzonych na podstawie niniejszego zarządzenia, uczniowie komunikują się wyłącznie w związku z prowadzonymi zajęciami edukacyjnymi.
9. Brak aktywności w grupie społecznościowej, o której mowa w ust. 5, będzie zgłaszana do Dyrekcji Szkoły, z której uczeń został skierowany i włączony do nauczania na odległość w CKZ.
10. Administrator użytkownika Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie będzie zamieszczał za pośrednictwem komunikatora, w utworzonych grupach bieżące informacje, dotyczące organizacji nauki.

Kursy w CKE Krotoszyn- od 27.04. do 22.05. br dla:
-mechanik p.s. - II stopień
-elektromechanik p.s.- II stopień
-blacharz samochodowy - II stopień
-lakiernik samochodowy - II stopień
-elektromechanik p.s. - I stopień
-ślusarz - I stopień
-blacharz samochodowy - I stopień
- rolnik - I stopień
-piekarz - III

Wyszukaj na stronie